Regulamin Newslettera

REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTERA

 

 

  1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1.    Niniejszy dokument określa zasady: (1) świadczenia przez Usługodawcę Usługi Newslettera, (2) przetwarzania danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usługi Newslettera; (3) przyznawania dodatkowych świadczeń promocyjnych związanych z zapisem do Newslettera
1.2.    Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

Lp.

Termin

Definicja:

1.

Usługodawca

 

Firma Joanna Muzyk przy ul. Konarskiego 9/1 w Nowym Sączu wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. NIP: 7343058327, REGON: 492957248. Adres do doręczeń: ul. Konarskiego 9/1, 33-300 Nowy Sącz, adres e-mail: kontakt@joannamuzyk.pl, nr telefonu: (+48) 693596112

2.

Regulamin

Niniejszy regulamin określający zasady świadczenia Usługi Newslettera.

3.

Serwis

Zbiór stron www wraz z przyporządkowanym mu zbiorem mechanizmów interaktywnych (aplikacji), połączonych ze sobą za pomocą odnośników internetowych w jedną spójną całość, umieszczony pod domeną www.joannamuzyk.pl;

4

Użytkownik  osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;

5.

Usługobiorca

Użytkownik, który korzysta z Usługi;;

6.

Usługa, Usługa Newslettera, Newsletter

usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu przez Usługodawcę cyklicznych informacji handlowych, w szczególności informacji o promocjach, nowościach, ofertach i działalności Usługodawcy - na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę, Newsletter stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 7.

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119)

 

RODO

 


1.3.    Wszystkie wyrazy pisane z dużej litery mają także definicje ustalone zgodnie z regulaminem sklepu internetowego www.joannamuzyk.pl, o ile okoliczności, w jakich ich użyto lub niniejszy Regulamin nie nakazują przypisać tym terminom innego znaczenia.


  1.  WARUNKI TECHNICZNE


2.1.    Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usługi Newslettera (1) komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu; (2) aktywne konta pocztowe e-mail oraz wraz z dostępem; (3) zalecana zainstalowana aktualna wersja przeglądarki np. Firefox, Chrome, Internet Explorer albo inne oprogramowanie o podobnych parametrach i funkcjach.


  1.  ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI


3.1.    Świadczenie Usługi wymaga złożenia zamówienia na Usługę przez Usługobiorcę. Złożenie zamówienia na Usługę następuje poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego w Serwisie lub w inny sposób udostępnionego przez Usługodawcę, w szczególności formularza papierowego udostępnionego w Salonie. 
3.2.    Korzystanie z Usługi Newslettera następuje po wykonaniu łącznie następujących kroków przez Użytkownika (1) podaniu adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane edycje Newslettera (2) wyrażeniu woli otrzymywania Newslettera zgodnie z Regulaminem (np. poprzez kliknięcie przycisku „ZAPISZ SIĘ”) i/lub Akceptacji Regulaminu Newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniego „checkboxa" (3) kliknięciu linku potwierdzającego zamówienie Newslettera zamieszczonego w przesłanej przez Usługodawcę wiadomości elektronicznej.
3.3.    Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. Podanie w formularzu innych danych osobowych nie jest konieczne i leży w sferze uznania Użytkownika, a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody Użytkownika. Dane te służą do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Newslettera do jego potrzeb.
3.4.    Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Umowa o świadczenie Usługi może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie. 
3.5.    Rozwiązanie umowy wymaga wysłania oświadczenia na adres korespondencyjny lub adres e-mail drugiej strony. Jednostronna rezygnacja złożona zgodnie z pkt. 5.5. także stanowi formę poprawnie złożonego oświadczenia.


  1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE NEWSLETTERA, PRAWA I OBOWIĄZKI


4.1.    Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Newslettera przed jego zamówieniem u Usługodawcy. 
4.2.    Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać warunków Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usługi. 
4.3.    Usługobiorca nie może korzystać z Usługi w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i aktualność danych podanych Usługodawcy (np. adresu e-mail).
4.4.    Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi i wysyłania Newslettera na adres e-mail Usługobiorcy podany przy zamawianiu Usługi. 
4.5.    Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z tej Usługi (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza zawartego w wiadomości e-mail zawierającej edycję Newslettera. 
4.6.    Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili modyfikować dane i parametry przekazane w ramach wyboru opcji Newslettera poprzez edycję podanych danych (w ramach edycji danych Konta w Serwisie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy).
4.7.    Częstotliwość otrzymywania Newslettera a także jego treść ustalana jest przez Usługodawcę. 
4.8.    Treści zawarte w edycjach Newslettera mają charakter reklamowy i promocyjny, zawierają informacje handlowe pochodzące od Usługodawcy oraz dotyczą produktów i usług Usługodawcy lub innych podmiotów, których Asortyment sprzedawany jest w ramach Serwisu. W szczególności przedmiotem edycji Newslettera mogą być informacje o promocjach, konkursach, wyprzedażach i nowościach w Serwisie a także informacje o działalności i ofertach Salonów oraz Usługodawcy.


  1.  REKLAMACJE


6.1.    Usługobiorcy mają prawo zgłaszać Usługodawcy reklamacje dotyczące Usługi, w tym Promocji, w terminie 14 dni od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego reklamację.     
6.2.    Zaleca się, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: opis i powód reklamacji wraz z treścią żądania, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Użytkownik życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter, a także preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Użytkownik nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Usługodawca zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie.
6.3.    Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę odpowiedzi na reklamację. Usługodawca rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. 
6.4.    Decyzja Usługodawcy w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne Usługobiorca ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.


  1.  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


7.1.    Administratorem danych osobowych usługobiorców jest Firma Joanna Muzyk, Konarskiego 9/1 33-300 Nowy Sącz, adres e-mail: kontakt@joannamuzyk.pl.
7.2.    Administrator danych osobowych w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: szefowa@joannamuzyk.pl; 
7.3.    Administrator przetwarza dane osobowe: 
7.3.1.    w celu wykonania umowy na świadczenie Usługi pomiędzy Administratorem a Usługobiorcą na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO w związku z art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie niezbędnym do wykonania tejże umowy - do czasu wygaśnięcia umowy, 
- z zastrzeżeniem, że dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone na podstawie obowiązującego prawa np.:
7.3.2.    w celu dochodzenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – do czasu przedawnienia roszczeń,
7.3.3.    w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (w tym analizowania i profilowania danych w celach marketingowych) produktów i usług Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora) do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Usługobiorcę.
7.4.    Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usługi przez Usługodawcę. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Usługi w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.
7.5.    Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe: 1) nazwisko i imię, 2) adres zameldowania na pobyt stały lub adres do korespondencji, 3) adres poczty elektronicznej, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej jest niezbędne do świadczenia Usługi. Podanie w formularzu innych danych osobowych nie jest konieczne i leży w sferze uznania Użytkownika, a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody Użytkownika. Dane te służą do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Newslettera do jego preferencji. W przypadku żądania przez Użytkownika dopasowania treści Newslettera do preferencji lub parametrów podanych przez Użytkownika (np. płeć, preferowane marki, rozmiary itp.), podanie tych preferencji lub parametrów jest niezbędne do dopasowania treści Newslettera do zakresu żądania.
7.6.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia Usługi będzie skutkować niemożliwością świadczenia Usługi przez Usługodawcę w całości (gdy brak adresu poczty elektronicznej) lub w zakresie w jakim Użytkownik nie podał danych (gdy brak podania preferencji lub parametrów). 
7.7.    Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usługi (dane eksploatacyjne): 1) oznaczenia identyfikujące nadawane na podstawie danych, o których mowa w pkt. 7.5., 2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca, 3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi, 4) informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usługi. 
7.8.    Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Usługodawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców innym podmiotom. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. 
7.9.    Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
7.10.    Dane Użytkowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i podlegać profilowaniu.


  1.  ZMIANY REGULAMINU


8.1.    Usługodawca uprawniony jest do wprowadzania zmian Regulaminu, jest on wówczas zobowiązany do powiadomienia Usługobiorców o zmianie Regulaminu przed wejściem w życie tych zmian.
8.2.    Powiadomienie, o którym mowa powyżej może mieć w szczególności formę wiadomości e-mail. 
8.3.    Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu podanym przez Usługodawcę. 
8.4.    Usługobiorca może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi w związku z wprowadzanymi zmianami w Regulaminie, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa powyżej. Niewypowiedzenie umowy przez Usługobiorcę w tym terminie oznacza akceptację przez Usługobiorcę wszystkich zmian Regulaminu. 


  1.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE


9.1. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie na stronach Serwisu w formie, która umożliwia pozyskanie,   odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej usługi Newsletter następuje np. przez przesłanie Usługobiorcy na podany adres poczty elektronicznej treści zawartej umowy.
9.2.     Wszelkie pytania oraz oświadczenia składane Usługodawcy w postaci elektronicznej, należy kierować na następujący adres kontakt@joannamuzyk.pl
9.3     Niniejszy Regulamin obowiązuje od maja 2019 roku.
 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium